Seminarium PKEOpK
Ciechocinek - Pałac Łazienki II
14 czerwca 2019 r.

PROGRAM POSIEDZENIA KOMITETU

Omówiono bieżace sprawy dot. udziału PKEOpK SEP w Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego w dniach 21-23 paŸdziernika br., a także aktywnej współpracy z redakcją czasopisna "Ochrona przed Korozją", która corocznie 8-my numer (sierpniowy) poświęca technologii ochrony katodowej. Po wygłoszonych referatach przy pełnej sali odbyła się interesująca dyskusja.
Informacja o odbytym posiedzeniu została zamieszczona w 8-mym numerze czasopisma "Ochrona przed Korozją" z 2019 r.
Po zakończeniu części oficjalnej spotkania jego uczestnicy mieli okazję przy słonecznej pogodzie obejrzeć ciechocińskie tężnie solankowe.

WYGŁOSZONE REFERATY

1. Roman Serwiński (firma ZPP Varia) "Pomiary odbiorowe na gazociągach o dobrej izolacji - jakie stosować kryteria i techniki pomiarowe, jak interpretować wyniki pomiarów"

2. Robert Ciupek (firma RAFAKO Engineering) "Uwagi dotyczące pojektowania i wykonawstwa systemów ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów"

3. Wojciech Sokólski (PKEOpK, SPZP CORRPOL) "Nowa norma ISO 15257 - zmiany dot. certyfikacji osób zaajmujących się ochroną katodową"

Powrót