XIV Krajowa Konferencja
Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej
XIV National Conference
Corrosion Measurements in Electrochemical Protection
15-17.06. 2016 Zamek Gniew, Poland

PRZEBIEG DYSKUSJI

(wybrane zagadnienia)

 1. Robert Ciupek – zwrócił się z zapytaniem do autorów referatu zatytułowanego „Wybrane aspekty dotyczące pomiarów rezystancji przejścia podziemnych rurociągów”, czy są określone szczegółowe wymagania odbiorowe podczas wykonawstwa punktów PIs np. wielkość nastaw prądu, takt przerywania sygnału, sposób wykonania i interpretacji wyników pomiarów.
  W odpowiedzi Marek Fiedorowicz stwierdził, że metodyka badań i parametry nastaw są uzależnione od wielu czynników, m. innymi poziomu izolacji badanego rurociągu, długości odcinków pomiarowych, zakłóceń zewnętrznych. Nie można zatem podać jednoznacznych wytycznych.
 2. Robert Ciupek – przedstawił problem dotyczący zapisów Rozporządzenia Ministra, które wprowadza wymóg ochrony katodowej rurociągów stalowych. Pojawia się sprzeczność w przypadku stalowych rur preizolowanych, dla których ochrona katodowa jest technicznie nieuzasadniona. Niektórzy inwestorzy traktują zapisy rozporządzenia dosłownie, wymagając od wykonawcy robót montażowych zaprojektowania i wykonania instalacji ochrony katodowej.
 3. Jerzy Sibila – zaproponował utworzenie w czasie kolejnych konferencji grup dyskusyjnych, na potrzeby omawiania konkretnych zagadnień związanych z ochroną przed korozją. Ustalono, że w formie dyskusji zostanie przeprowadzone  omówienie tematu rur osłonowych na najbliższym posiedzeniu PKEOpK, które jest planowane w październiku 2016 r.
 4. Sylwester Jężak – zaproponował utworzenie grupy roboczej ds. zmiany zapisów w normach i rozporządzeniach dotyczących zagadnień ochrony przed korozją, która przygotowałaby materiały na potrzeby ich aktualizacji.
  W odpowiedzi na propozycję Wojciech Sokólski zauważył, że wielokrotnie wysyłano do Ministerstwa pisma z propozycją wprowadzenia zmian zapisów. Nie zostało to jednak uwzględnione.
 5. Michał Nitschke - zwrócił się z zapytaniem do przewodniczącego PKEOpK o stan zaawansowania certyfikacji w Polsce.
  Wojciech Sokólski wyjaśnił, że certyfikacja na 3 stopień zgodnie z normą PN-EN 15257:2007 została wdrożona w UDT CERT i kilkanaście osób otrzymało certyfikaty. Ponadto zauważył, że firma CORRPOL z Gdańska zgłosiła do UDT CERT możliwość prowadzenia kursów przygotowawczych na 1 i 2 stopień certyfikacji. UDT CERT jako jednostka wiodąca w temacie certyfikacji przeprowadziła audyt w firmie CORRPOL. Audyt wypadł pozytywnie i pod koniec bieżącego roku ma być uruchomiony kurs na 1 stopień zgodnie z ww. normą. (40 godzin wykładów, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe).

Sekretarz PKEOpK SEP
mgr inż. Hanna Matus