Sprawozdanie

 z posiedzenia Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP, które odbyło się 08.03.2006 w siedzibie NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

Temat: Zebranie sprawozdawczo – wyborcze PKEOpK SEP za okres:
 luty 2002 - marzec 2006.

Obecnych: 23 osoby (zgodnie z listą obecności)

Porządek spotkania:

1.      Powitanie zebranych przez Przewodniczącego PKEOpK dr inż. Wojciecha Sokólskiego i zapoznanie z tematyką spotkania.

2.      Referat dr inż. W. Sokólskiego pt.  „ECDA - nowa metodologia eksploatacji rurociągów". Prelegent zapoznał zebranych z normą NACE RP0502-2002, która została pomyślana  jako poradnik dla operatorów rurociągów w  stosowaniu technik pomiarowych do oceny  zewnętrznej korozji rurociągów (ECDA). Metodologia ECDA jest traktowana  jako ciągle doskonalący się proces identyfikacji starych i nowych uszkodzeń korozyjnych oraz oceny prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzeń w przyszłości. Norma obejmuje czteroetapowy proces, na który składają się następujące działania:

-       Ocena wstępna (zgromadzenie informacji o obiekcie poddanym ocenie),

-       Badania pośrednie (badania z powierzchni ziemi),

-       Badania bezpośrednie (odkopanie i sprawdzenie miejsc potencjalnego zagrożenia),

-       Ocena końcowa (analiza danych pomiarowych z badań pośrednich i bezpośrednich oraz ocena integralności rurociągu).

      Metoda ECDA jest stosowana przede wszystkim dla rurociągów nie przystosowanych do 

      badania za pomocą tłoków inteligentnych.

3.      Wybór prof. Władysława Dziuby na przewodniczącego zebrania sprawozdawczo-wyborczego PKEOpK.

4.      Wygłoszenie przez Przewodniczącego Komitetu sprawozdania z działalności Komitetu za ostatnią kadencję 2002-2005.

5.      Zatwierdzenie sprawozdania przez członków Komitetu (jednogłośnie).

6.      Wybory Prezydium PKEOpK SEP w kadencji 2006-2009.

     Zaproponowano i przegłosowano zmniejszenie składu Prezydium Komitetu z 10 osób do  

 8 osób. Prof. Dziuba zaproponował przyjęcie składu Prezydium z poprzedniej kadencji. Do składu zaproponowano dokooptowanie kol. Wiesława Solarza, który zgodził się na pracę w Prezydium. Propozycje poddano głosowaniu.

     Skład Prezydium PKEOpK SEP w kadencji 2006 – 2009 ustanowiono w składzie:

1.      dr inż. Wojciech Sokólski – przewodniczący

2.      prof. Władysław Dziuba – z-ca przewodniczącego

3.      mgr inż. Marian Hanasz – z-ca przewodniczącego

4.      mgr inż. Hanna Matus – sekretarz

5.      mgr inż. Józef Dąbrowski – członek

6.      mgr inż. Michał Jagiełło – członek

7.      mgr inż. Maciej Markiewicz – członek

8.       mgr inż. Wiesław Solarz – członek

   Za nowym składem Prezydium głosowało 21 osób; 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

7.      Zatwierdzenie nowego regulaminu SEP (jednogłośnie).

8.      Dyskusja nad działalnością Komitetu w najbliższej przyszłości:

-       informacja o przygotowaniach do konferencji PKEOpK, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca  2006 w Zakopanym,

-       konieczność certyfikacji personelu zajmującego się zagadnieniami ochrony przed korozją;  informacja o nowej normie europejskiej w dziedzinie certyfikacji personelu,

-       kontynuacja działalności normalizacyjnej; prof. Dziuba zarzucił członkom Komitetu brak aktywności w  dziedzinie normalizacji, zaapelował o przysyłanie uwag do norm w zakresie ochrony przed korozją;

-       propozycja utworzenia forum dyskusyjnego w Internecie dla członków Komitetu,

-       apel do członków Prezydium o przygotowywanie i wygłaszanie referatów tematycznych na następnych seminariach Komitetu,

7.  Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

                                                                                            SEKRETARZ  PKEOpK

                                                                                               mgr inż. Hanna Matus