Spis treści

Contents

 


Zamiast wprowadzenia 
Instead of an introduction 

Józef Dąbrowski, WładysławDziuba
Nowe sposoby pomiaru jednostkowej konduktancji przejścia torów względem ziemi
The new measurement methods of conductance rail-earth per unit length 

Ladislav Hrbáček
Badania korozyjne i diagnostyka gazociągów w jmp
Corrosion research and diagnostic of gas pipelines in jmp

Maciej Markiewicz
Klasyczna ochrona katodowa węzła przesyłowego gazu
Classic cathodic protection of gas transmission junction plant

Wojciech Sokólski
Nowe normy europejskie z zakresu ochrony katodowej
New European cathodic protection standards

Paweł Pomianowski, Roman Rogowski, Michał Rudzki
Zastosowanie badań i pomiarów geofizycznych w ochronie elektrochemicznej
Application of geophysical surveys and measurements in electrochemical protection

Jan Číp
Zdalne sterowanie w aktywnej ochronie katodowej
Remote control of the active cathode protection

Witold Bogotko, Paweł Raczyński, Piotr Droździecki
Monitorowanie prądów błądzących w rurociągu przy pomocy tłoków inteligentnych
Monitoring of stray current in pipelines using intelligent pigging tools

Wojciech Sokólski
Urządzenia odgraniczające prądu stałego - rola w instalacjach ochrony katodowej
DC decoupling devices - their role in cathodic protection installations

Jacek Barański
Nowe przyrządy do pomiarów intensywnych i pomiarów kontrolnych
ochrony katodowej podziemnych rurociągów

N
ew instruments for intensive measurements and cathodic protection control
of buried pipelines

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło
Pomiary intensywne a prądy błądzące
Intensive measuring and stray currents

Krzysztof Budnik, Piotr Czarnywojtek, Jerzy Kozłowski, Wojciech Machczyński
Komputerowa rejestracja i analiza sygnałów w technice korelacyjnej badania
prądów błądzących

Computer registration and analysis of signals in the correlation technique
for measuring stray currents

Wojciech Sokólski
Wykorzystanie metody korelacyjnej wdo badania prądów błądzących
w odległych miejscach rurociągu

Application of the correlation method for investigations of stray currents
at distant pipeline points

Łukasz Demut
Wykorzystanie metody elementów skończonych (mes) do obliczeń wytrzymałościowych złączy izolujących (monobloków)
Method finite elements in use for counts of durability insulators

Andrzej Garyantesiewicz
Nowa generacja izolacji termokurczliwych