W dniach 16 - 18. 06. 2004 r.
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 
PKO BP SA "NEPTUN" Juracie
odbyła się

VIII Krajowa Konferencja
POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ

Konferencja zorganizowana została przez:

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP

pod patronatem 

Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

przy wsparciu

Komitetu Badań Naukowych

Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych "Corrpol"

Wygłoszono następujące referaty:

Nowe kierunki, wyzwania i problemy

 

Wojciech Sokólski: Bezpośrednia ocena procesów korozji jako element bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów

Jezmar Jankowski: Korozymetria jako wiarygodna technika pomiaru skuteczności ochrony katodowej

Marek Popczyk, Janusz Prusak, Waldemar Zając: Badanie i ocena torowiska z podkładami stalowymi jako źródła prądów błądzących

Wojciech Sokólski: Monitorowanie a zdalna ocena skuteczności ochrony katodowej

 

Produkty i technologie

 

Paweł Śmatała, Błażej Nowakowski: Mikroprocesorowa stacja ochrony katodowej

Jan Čip: Kolektor i ochrona katodowa

Maciej Markiewicz, Ewa Rabuszko: Ocena skuteczności ochrony katodowej zakopanych zbiorników

Michał Olejniczak, Wojciech Sokólski: Odłącznik magnetyczny 
– krok w kierunku automatyzacji pomiaru potencjału

Marek Szczęsny: Anoda kablowa AnodeFlex do czynnej ochrony antykorozyjnej obiektów podziemnych i rurociągów

Robert Ciupek, Wojciech Sokólski: Asymetryczny odgranicznik prądu stałego jako źródło prądu ochrony katodowej

Jezmar Jankowski, Wojciech Sokólski: Sonda pomiarowa – stara koncepcja, nowe wykonanie

Vladimir Pliska, Frantiąek Mičko: Mineralizacja defektów w izolacji rurociągów (referat przesłany na CD)

Andrzej Garyantesiewicz: Problem pustych przestrzeni pod powłokami izolacyjnymi

Wojciech Sokólski, Jan Čip: Ewidencja ochrony katodowej 
w komputerowych bazach danych

 

Normalizacja

 

Władysław Dziuba: Kryteria zagrożenia korozyjnego podziemnych konstrukcji metalowych wskutek oddziaływania prądów błądzących, według EN 50162

Wojciech Sokólski: Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia
korozji ziemnej, według  EN 12501-1 i EN 12501-2

Jezmar Jankowski: Norma EN 12499 - ochrona katodowa obiektów metalowych od strony wewnętrznej

Wojciech Sokólski: Ochrona katodowa zbiorników według aktualnych polskich przepisów i propozycje ich zmian w świetle normy EN 13636


----------- *** -----------

SPRAWOZDANIE

W dniach 16-18 czerwca br. odbyła się w Ośrodku Szkoleniowym "Neptun" w Juracie kolejna VIII Krajowa Konferencja "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej" zorganizowana przez Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją działający przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób, w tym specjaliści z Republiki Czeskiej. Przygotowano i wygłoszono 18 referatów dotyczących aktualnych problemów elektrochemicznej ochrony przed korozją konstrukcji podziemnych. Patronat nad konferencją objęło Polskie Stowarzyszenie Korozyjne oraz od strony medialnej miesięcznik "Ochrona przed Korozją". Konferencja była sponsorowana przez Komitet Badań Naukowych i wspomagana przez  Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych "Corrpol" w Gdańsku. 

Omówiono szereg aktualnych zagadnień związanych z oceną skuteczności ochrony katodowej rurociągów, a wśród nich nową metodę badania integralności rurociągu na podstawie bezpośredniej oceny korozji zewnętrznej powierzchni ścian rurociągu, technikę pomiaru ubytków metalu jako kryterium ochrony katodowej, techniki zdalnego monitorowania ochrony katodowej rurociągów, gromadzenia informacji w bazach danych, a także nowe urządzenia i podzespoły umożliwiające realizację tych rozwiązań technicznych w praktyce.
Problematyka nowych norm europejskich z zakresu ochrony katodowej przewijała się w różnych aspektach przez niemal wszystkie referaty i dyskusje podczas obrad. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ wyczuwalny jest w środowisku brak ujednoliconych wymagań w zakresie eksploatacji systemów ochrony katodowej, a głównie techniki pomiarowej efektywności zabezpieczenia przeciwkorozyjnego nowoczesnych gazociągów. Na specjalnej sesji omówiono i przedyskutowano nowe normy europejskie: prEN 50162, EN 12501-1 i EN 12501-2, EN 12499 oraz EN 13636.


Część wystąpień miało na celu zaprezentowanie zakresu działania i uzyskanych efektów wdrażania technologii ochrony katodowej przez szereg firm. Na małej wystawie zaprezentowano niektóre wyroby: stację ochrony katodowej (ATREM), słupki i monobloki (DAKOR), anodę kablową (ARMATECH), oprogramowanie (ATEKO Ostrava) i szeroki asortyment podzespołów, włączając w to nową generację słupków i skrzynek pomiarowych, elektrod, sond i czujników (CORRPOL).

Cel konferencji, tj. umożliwienie prezentacji postępu technicznego z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją, a w szczególności nowych metod i technik pomiarowych stosowanych w ochronie katodowej konstrukcji metalowych, został osiągnięty. Szeroki program konferencji umożliwił wszystkim uczestnikom wymianę poglądów i własnych doświadczeń zawodowych w tej dziedzinie. Czas na dyskusje podczas obrad była z konieczności ograniczona, jednak brak ten rekompensowano długimi fachowymi dysputami w kuluarach i spotkaniach wieczornych.

Wśród uczestników największą grupę stanowili jak zwykle pracownicy branży gazowniczej. Transport gazu i ropy naftowej za pomocą rurociągów stalowych to ciągle jeszcze główni odbiorcy technologii ochrony katodowej. Wśród innych zagadnień omówiono wybrane problemy ochrony katodowej stalowych zbiorników podziemnych oraz prądów błądzących. Pojawił się także praktyczny przykład rozwiązania zabezpieczenia przed oddziaływaniem prądów przemiennych.

Na konferencji spotkali się głównie przedstawiciele praktyki, inwestorzy, projektanci i wykonawcy, producenci urządzeń i ich użytkownicy. W wyniku prowadzonych dyskusji pojawiło się szereg wniosków i postulatów. Do ich uporządkowania i upowszechnienia uczestnicy zobowiązali organizatorów konferencji. Niektóre sprawy (np. podniesienia rangi ochrony katodowej podziemnych zbiorników paliwowych) uznano za pilne. 
Według zgodnych opinii, wyrażonych przez uczestników, VIII konferencja należała do bardzo udanych, przygotowana  na takim samym poziomie jak poprzednie.

Niezbyt słoneczna pogoda towarzyszyła obradom praktycznie podczas całego spotkania. Sprzyjało to oczywiście wymianie poglądów i dyskusjom. Dużą atrakcją dla uczestników konferencji okazała się  wycieczka do pałacyku w Karwi oraz latarni Rozewie, która na szczęście odbyła się w słonecznej dziurze pomiędzy obfitymi opadami.

WNIOSKI

Podczas obrad zgłaszano szereg wniosków i postulatów,  
które po uporządkowaniu można uznać za wnioski końcowe konferencji:

 1. W związku z wejściem do Unii Europejskiej dalszy rozwój technologii ochrony elektrochemicznej w Polsce wymaga:

  • możliwie szybkiego wprowadzenia do praktyki Polskich Norm zgodnych z Normami Europejskimi, poprzez  zaaprobowanie zaproponowanego nazewnictwa, kryteriów ochrony katodowej oraz wymagań w nowych normach europejskich, a także wdrożenie ich do działalności technicznej,

  • większego udziału PKEOpK w pracach normalizacyjnych z zakresu ochrony katodowej,

  • wdrożenia systemów certyfikacji poszczególnych materiałów, wyrobów, usług, firm i specjalistycznej kadry inżynieryjno-technicznej wg wzorców obowiązujących w Unii Europejskiej,

  • dopasowania systemu szkolenia i podnoszenia kwalifikacji służb technicznych i inżynieryjnych zajmujących się problematyką ochrony katodowej do wymagań europejskich.

 2. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na nowe kierunki rozwoju technologii ochrony katodowej, które poza aspektami technicznymi samej metody sięgają także do zagadnień związanych z organizacją pracy, informatyzacją i technik zdalnych pomiarów oraz sterowania. Konieczne jest szersze upowszechnianie tych metod wśród członków Komitetu. 

 3. Ocena skuteczności ochrony katodowej, podstawowego parametru technicznego systemów ochrony katodowej, obecnie możliwa jest w warunkach technicznych w drodze bezpośredniego pomiaru. Wobec ciągłych trudności ze stosowaniem jednoznacznych kryteriów potencjałowych, celowe jest upowszechnianie tej nowej metody i gromadzenie doświadczeń.

 4. Uczestnicy konferencji wyrażają swoje zaniepokojenie odczuwalnym zaniechaniem lub złagodzeniem wymagań stosowania ochrony katodowej w odniesieniu do zbiorników paliwowych, które przewiduje kolejna nowelizacja przepisów wykonawczych Prawa budowlanego. PKEOpK powinien zaopiniować projekt rozporządzenia w części dot. ochrony przeciwkorozyjnej obiektów podziemnych i upowszechniać problematykę ochrony katodowej w tym środowisku.

 5. Poruszone po raz kolejny zagadnienia dot. problematyki prądów błądzących,  świadczą o ciągłej aktualności tej problematyki w Polsce i potrzebie położenia większego nacisku na prace badawcze i wdrożeniowe w tym zakresie.

SPIS UCZESTNIKÓW

Mariusz Baran PETRO Eltech Sp. z o.o.

Piotr Ber Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Tomasz Brodnicki PGNiG S.A.. ROP w Warszawie  

Krzysztof Chudziak ATREM Sp. z o.o.

Włodzimierz Ciarka „END CORR”

Jan Čip ATEKO Ostrava

Robert Ciupek PGB S.A. Piecobiogaz

Łukasz Demut P.H.P.U „DAKOR” s.k. Demut

Norbert Demut P.H.P.U „DAKOR” s.k. Demut

Artur Długoszewski PETRO Eltech Sp. z o.o.

Sławomir Dobroś ANTICOR

Władysław Dziuba Instytut Elektrotechniki

Przemysław Gabryelewicz PGB S.A. Piecobiogaz

Jacek Gardowski Instytut Nafty i Gazu

Andrzej Garyantesiewicz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGCOR”

Andrzej Gastołek PETRO Eltech Sp. z o.o.

Joanna Grabosz PGNiG Regionalny Oddział Przesyłu w Warszawie

Tadeusz Grużewski Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Mariusz Haczek PPiURE „POLDE”

Jezmar Jankowski SPZP CORRPOL Gdańsk

Stanisław Jasnosz Zakład Gazowniczy w Tarnowie

Paweł Juraś Przedsiębiorstwo „AGAT” Sp. z o.o.

Janusz Kaczmarek Urząd Dozoru Technicznego

Zdzisław Karlewski Gazomontaż S.A. Wołomin

Michał Klich PERN „Przyjaźń” S.A.  

Zdzisław Klocek ELKOR Sp. z o.o.

Mirosław Kośka ELPREX Sp. z o.o.

Mikołaj Kościuk EuRoPolGAZ Warszawa

Marek Koźbiał Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Robert Kruszewski PGNiG Warszawa

Elżbieta Krzaczkowska Polski Rejestr Statków S.A.

Robert Kucharski Geoinvirex-APRT

Atena Magdalińska Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Kazimierz Malec LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Maciej Markiewicz Instytut Nafty i Gazu Kraków

Zdzisław Markiewicz ZRUG TORUŃ S.A.

Michał Nitschke Przedsiębiorstwo „AGCOR” Poznań

Błażej Nowakowski ATREM Sp. z o.o.  

Piotr Nowiński PGNiG Oddział Zakład Gazowniczy 
w Bydgoszczy

Ryszard Piątek CETUS - Energetyka Gazowa

Waldemar Polak ANTICOR Wieliczka

Janusz Prusak Politechnika Krakowska

Władysław Ptak PGNiG S.A. ROP w Poznaniu

Ewa Rabuszko KOREKO Gdańsk

Juliusz Radoliński PPiURE „POLDE”

Irena Ratajczak GPEC Gdańsk

Roman Rogowski Geofizyka Toruń

Jacek Rozwadowski SPZP CORRPOL Gdańsk

Włodzimierz Sawczuk Elektroprojekt S.A. OddziałŁodzi

Roman Serwiński BUG Gazobudowa Sp. z o.o.  

Witold Sokołowski PGNiG Regionalny Oddział Przesyłu w Warszawie

Wojciech Sokólski SPZP CORRPOL Gdańsk

Wiesław Solarz BIATEL INFO-AUTOMATYKA

Wiesław Sowiński PGNiG Regionalny Oddział Przesyłu w Tarnowie

Paweł Stochaj Instytut Nafty i Gazu Kraków

Wojciech Supera Przedsiębiorstwo „AGAT” Sp. z o.o.

Mariusz Szczepocki ELPREX Sp. z o.o.

Marek Szczęsny ARMATECH Sp. z o.o.

Henryk Szulik PPiURE „POLDE”

Paweł Szymkowski PGNiG S.A. ROP w Poznaniu

Bogdar Tymkiewicz, "RADIATYM" Gliwice

Grzegorz Wolsza LOTOS Serwis Gdańsk Sp. z o.o.

Karol Wudel PGNiG S.A. Zakład Gazowniczy „Gazownia Łódzka”

Waldemar Zając Politechnika Krakowska

Przemysław Ziomek BSiPG „GAZOPROJEKT”