Spis treści

Contents

 

 

ZAMIAST WPROWADZENIA ... SPRAWOZDANIE

INSTEAD OF AN INTRODUCTION ... A REPORT


Wojciech Sokólski

Bezpośrednia ocena procesów korozji jako element bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów

Corrosion Processes Direct Assessment as a Part of Operational Pipeline Safety’s

Jezmar Jankowski

Korozymetria jako wiarygodna technika pomiaru skuteczności ochrony katodowej

Corrosimetry as Reliable Technique for Measurement of Cathodic Protection
Effectiveness

Marek Popczyk, Janusz Prusak, Waldemar Zając

Badanie i ocena torowiska z podkładami stalowymi jako źródła prądów błądzących

Investigation and Appraisal of Rails on the Matallic Sleepers as a Source of Stray
Currents

Wojciech Sokólski

Monitorowanie a zdalna ocena skuteczności ochrony katodowej

Monitoring and Remote Evaluation of Cathodic Protection Effectiveness

Jan Čip

Kolektor i ochrona katodowa

Collector and Cathodic Protection 

Maciej Markiewicz, Ewa Rabuszko

Ocena skuteczności ochrony katodowej zakopanych zbiorników

Effectiveness Evaluation of Buried Tanks Cathodic Protection

Michał Olejniczak, Wojciech Sokólski

Odłącznik magnetyczny – krok w kierunku automatyzacji pomiaru potencjału

A Magnetic Disconnector – a Step in the Direction of Potential Measurement
Automation

Robert Ciupek, Wojciech Sokólski

Asymetryczny odgranicznik prądu stałego jako źródło prądu ochrony katodowej

Asymmetrical D.C. Decoupling Device as a Source of Impressed Current

Jezmar Jankowski, Wojciech Sokólski

Sonda pomiarowa – stara koncepcja, nowe wykonanie

Corrosion Probe – an Old Idea and New Workmanship

František Mičko, Vladimir Pliska

Mineralizacja defektów w izolacji rurociągów

Mineralization of Pipeline Coating Holidays 

Andrzej Garyantesiewicz

Problem pustych przestrzeni pod powłokami izolacyjnymi

Problem of Empty Spaces Under the Insulating Coatings

Wojciech Sokólski, Jan Čip

Ewidencja ochrony katodowej w komputerowych bazach danych

Filing of Cathodic  Protection Data in Computer Databases

Władysław Dziuba

Kryteria zagrożenia korozyjnego podziemnych konstrukcji metalowych wskutek oddziaływania prądów błądzących, według EN 50162

Criteria for Stray Current Interference in Underground Metallic Structures
According to EN 50162

Wojciech Sokólski

Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia korozji ziemnej, według  EN 12501-1
i EN 12501-2

Assessment of Corrosion Likelihood in Soil According to PN-EN 12501
and PN-EN 12501-2 Standards

Jezmar Jankowski

Norma EN 12499 - ochrona katodowa obiektów metalowych od strony
wewnętrznej

Standard EN 12499 - Internal Cathodic Protection of Metallic Structures

Wojciech Sokólski

Ochrona katodowa zbiorników według aktualnych polskich przepisów
i propozycje ich zmian w świetle normy EN 13636

Cathodic Protection of Tanks According to Present Polish Regulations
and Proposals  of Changes as per  EN 13636 Standard