SPIS TREŚCI (CONTENTS)

ZAMIAST WPROWADZENIA ...

INSTEAD OF AN INTRODUCTION ...

Referaty (Papers)

Wojciech Sokólski

Normy ochrony katodowej – zastosowania praktyczne

Cathodic protection standards – practical applications

Marek Wartecki, Husain Al-Mahrous

Nowa metoda uruchamiania instalacji i oceny parametrów pracy ochrony katodowej den
zbiorników paliwowych w Rafinerii Ropy w Arabii Saudyjskiej

A new method for commissioning and assessment of cathodic protection operating
parameters
of above ground storage tanks bottoms in an oil Refinery in Saudi Arabia

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło

Zdalny monitoring ochrony katodowej gazociągów wysokiego ciśnienia

Remote monitoring of the cathodic protection off gas transportation pipelines

Krystyna Zaborowska, Maciej Markiewicz

Realizacja programu badań szczelności i napraw powłok izolacyjnych na obiektach
SGT Jamał–Europa

Execution of the program of coating examination and repair on Jamal–Europe
transit pipeline

Jezmar Jankowski, Wojciech Sokólski

Korozymetria rezystancyjna jako dogodny sposób oceny skuteczności ochrony katodowej

Electric resistance corrosimetry as a convenient way for assessment of cathodic
protection effectiveness

Jacek Barański

Nowe możliwości pomiarowe rejestratora mRA

New measurement capabilities of mRA recorder

Tomasz Koszewnik, Janusz Wiński

Zastosowanie pomiarów DCVG i pomiarów oporności gruntu przy remontach gazociągów

Application of dcvg and soil resistivity measurements for gas pipelines rehabilitation

Bohumil Kučera

Zastosowanie lokalnej ochrony katodowej przed działaniem prądów błądzących
na moście tramwajowym Balabenka Ohrada

Application of local cathodic protection from stray currents on the Balabenka
Ohrada tram bridge

Adam Bochenek, Wiesław Pieniążek

Pasywna ochrona konstrukcji żelbetowych powłokami CIM

Passive protection of rainforced concrete with the help of cim coatings

Jan Číp

Wielosekcyjne elektryczne drenaże polaryzowane

Multisection electrical polarization drainages

Maciej Malicki, Błażej Nowakowski

Stacjonarny moduł telemetryczny jako element zintegrowanego systemu ochrony antykorozyjnej

Stationary telemetry module as a part of integrated anticorrosion protection system

Wojciech Sokólski, Andrzej Sollich

Kalibrator do systemów monitorowania pracy starych stacji ochrony katodowej

A calibrator for monitoring operation of old rectifier systems

Jacek Barański

Separacja galwaniczna w nowoczesnych przyrządach i systemach pomiarowych

Galvanic isolation in advanced measurement devices and systems

Materiały uzupełniające (Additional materials)

Spis uznanych norm polskich i europejskich

 

Spis norm NACE International – Corrosion Society (USA)