SPRAWOZDANIE

W dniach 19-21 września 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie środowiska zajmującego się w Polsce techno­logią ochrony katodowej konstrukcji podziemnych. Miało ono miejsce w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w  Juracie na Półwyspie Helskim i była to już XII-ta Konferencja Naukowo-Techniczna „Pomiary korozyjne w ochronie elektro­chemicznej”. Odbywa się ona tradycyjnie w cyklu dwuletnim i obejmuje całokształt zagadnień związanych z ochroną przed korozją stalowych konstrukcji podziemnych i podwodnych (rurociągów, zbiorników, konstruk­cji hydrotechnicznych, obiektów żelbetowych i in.). Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Elektryków Polskich i prezydium Polskiego Komitetu Elektro­che­micz­nej Ochrony przed Korozją SEP. Rok 2012 wieńczy 40-letnią historię działalności Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP i z tej okazji konferencja miała charakter jubileuszowy – sporo czasu poświęcono wspomnieniom i planom na przyszłość.

Konferencja „Pomiary korozyjne…” jest od wielu lat praktycznie jedynym powszechnie dostępnym forum w całości poświęconym problematyce technologii ochrony katodowej i zabezpie­czeniom przeciwkorozyjnym konstrukcji podziemnych, głównie gazociągom. Jej celem jest stworzenie warunków do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń oraz  zachęcenie do dyskusji merytorycznych. Tradycyjne też jest i  miejsce konferencji – Ośrodek „Neptun” w Juracie – jednoznacznie wybrane przez uczestników już po raz ósmy. Ta nie­pow­tarzalna atmosfera tego ośrodka oraz jego otoczenia i tym razem nie zawiodły uczestników konferencji. Dopisała także pogoda. W konferencji wzięło udział blisko 100 osób.

Dzięki współpracy i patronatowi Polskiego Stowarzyszenia Koro­zyjnego tegoroczna konfe­ren­cja została wpisana jako 361-te wydarzenie do katalogu imprez Europejskiej Federacji Korozyjnej. W spotkaniu uczestniczyli aktywnie goście z Kanady i Republiki Czeskiej. Konferencja objęta została dotacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Imprezę sponsorowała firma SPZP CORRPOL z Gdańska oraz PZA CORRSTOP z Kamionek. Opiekę medialną zapewnił miesięcznik „Ochrona przed Korozją”. Gościem specjalnym był Pan Robert A. Gummow, znany na całym świecie wybitny specjalista w zakresie ochrony katodowej, autor książek z tej dziedziny i popularyzator wiedzy.

Na konferencję przygotowano 17 referatów, które dotyczyły aktualnej proble­ma­tyki ochrony przed korozją konstrukcji podziemnych. Wydzielono następujące grupy tematyczne i dyskusyjne: wspomnienia z okazji 40-lecia PKEOpK, certyfikacja personelu, wykonawstwo systemów ochrony katodowej, techniki pomiarowe oraz zastosowania praktyczne i nowe technologie. Obrady prowadzone były przez K. Teresę Zaborowską, Mariana Hanasza i Wojciecha Sokólskiego. Referaty wydane zostały tradycyjnie w postaci drukowanego tomiku.

Do materiałów konferencyjnych dołączony został ósmy numer czasopisma „Ochrona przed Korozją” w całości poświęcony technologii ochrony katodowej.

Konferencję otworzył Wojciech Sokólski, przewodniczący PKEOpK SEP. Wspomnienia związane z  40-leciem PKEOpK zawarte zostały w referacie Mariana Hanasza „Trochę historii ochrony katodowej” dot. rozwoju techniki ochrony katodowej oraz w referacie Wojciecha Sokólskiego „Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce”. Uczestnicy konferencji przekazali pierwszej przewodniczącej Sekcji Elektrochemicznej Ochrony przed Korozja SEP Pani doc. dr  inż. Olimpii Skibie-Rogalskiej i wieloletniemu wiceprzewodniczącemu Komitetu Panu prof. dr inż. Władysławowi Dziubie z okazji 40-lecia naszej organizacji list z  podziękowaniami za współpracę i wkład w rozwój technologii ochrony katodowej.

Potrzebą chwili jest wdrożenie normy PN-EN 15257 dotyczącej certyfikacji personelu ochrony katodowej – referat dot. tej kwestii pt. „Program certyfikacji personelu ochrony katodowej wg normy PN-EN 15257:2008” przedstawiony został przez UDT CERT w  Warszawie. Doświadczenia w tym zakresie w Republice Czeskiej i na Słowacji przedstawił Jan Čip. UDT CERT wraz z Zarządem Głównym SEP przygotowuje się do wdrożenia certyfikacji personelu ochrony katodowej już od kilku lat. Stworzenie formalnego ciała certyfikującego wg normy PN-EN 15257 stała się już koniecznością i należy oczekiwać, że w końcu prace te zakończone zostaną sukcesem jeszcze w bieżącym roku.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchany został obszerny referat dotyczący stosowania magnezowych anod galwanicznych w instalacjach ochrony katodowej rurociągów wygłoszony przez specjalnego gościa konferencji Roberta A. Gummowa. Zagadnienia praktycznej realizacji ograniczenia oddziaływania przemiennych prądów indukowanych zaprezentował zespół z firmy Corrstop na przykładzie jednego z  gazociągów. Aspekty ekonomiczne i użytkowe parametry eksploatacyjne ochrony katodowej podziemnych rurociągów pokrytych powłokami izolacyjnymi o wysokim poziomie szczelności omówił przedstawiciel OGP GAZ-SYSTEM O/Gdański (M. Fiedoro­wicz), wykazując potrzebę podniesienia kultury technicznej przy wykonawstwie nowych powłok izolacyjnych na rurociągach. Doświadczenia zdobyte przy budowie systemu ochrony katodowej na terenie kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów – Międzychód – Grotów przedstawił przedstawiciel wykonawcy PBG SA.

Kolejna grupa tematyczna zainaugurowana została wystąpieniem Elizabeth Nicholson, która rozpoczęła omawianie intensywnych technik pomiarowych. Przykład takich badań wykonanych na gazociągu ze złej jakości izolacją bitumiczną przedstawił zespół z OGP GAZ-SYSTEM O/Gdański (M. Jagiełło). Konstrukcję nowego przyrządu pomiarowego do realizacji terenowych rejestracji przy badaniach intensywnych, a także badań prądów błądzących, zaprezentował Jacek Barański. Zagadnienia pomiarów w strefach oddziaływania prądów błądzących były też przedmiotem referatu przygotowanego przez Františka Míčko. Sesję zakończyło wystąpienie Hanny Matus na temat oddziaływania prądów tellurycznych na rurociągi chronione katodowo. Wzbudził on duże zainteresowanie, ponieważ prezentował dane uzyskana na obiektach eksploatowanych w Polsce.

W sesji dotyczącej nowych technologii zaprezentowano modelowanie oddziaływania linii elektroenergetycznych na rurociągi podziemne z uwzględnieniem modelu korozji wywołanej przez prąd przemienny (Krzysztof Budniok, Politechnika Poznańska), propozycję konstrukcji inteligentnego drenażu elektrycznego (Wojciech Sokólski) i nowego systemy SCADA do zdalnej obsługi instalacji ochrony katodowej gazociągów (Jan Čip). Sesję zakończyło wystąpienie informacyjne dot. przeglądu problemów aktywnej ochrony okrętowych systemów wodnych przed korozją i porastaniem (Tomasz Kaniak).

Niestety, pomimo wcześniejszych zapowiedzi nie wystarczyło czasu na szerszą dyskusję – szkoda, bo zaproszeni goście mogli wnieść do tej dyskusji swoje doświadczenie i wiedzę zdobytą na całym świecie.

W ramach konferencji odbyła się wycieczka techniczna – tym razem uczestnicy zapoznali się z  funkcjonowaniem Obserwatorium Geofizycznym PAN na Helu – pracownią pomiarów prądów tellurycznych. Powrót z Helu do Jastarni odbył się droga morską, co dla wielu uczestników konferencji było nie lada atrakcją, szczególnie, że dopisała typowo marynarska pogoda, a środkiem transpor­tu był kuter rybacki.

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy – komercyjna, na której firmy prezentowały swoje wyroby, oraz wystawa „retro”, gdzie zgromadzono nieużywane już przyrządy i aparaturę pomiarową do badań ochrony katodowej, w tym również taką, która była używana 40 lat temu. Eksponaty te unaoczniły uczestnikom konferencji olbrzymi postęp techniczny, jaki również w dziedzinie ochrony katodowej dokonał się w ostatnich latach.

Na zakończenie konferencji odbyły się tradycyjne „obrady okrągłego stołu” gdzie przedyskutowano niektóre najbardziej palące problemy środowiska zajmujące­go się na co dzień projektowaniem i eksploatacją systemów ochrony katodowej. Obrady zakończono sformułowaniem wniosków.

Wojciech Sokólski
październik 2012