XIII Krajowa Konferencja
Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej
XIII National Conference
Corrosion Measurements in Electrochemical Protection
9-11. 06. 2014 Ostróda, Poland

SPIS REFERATÓW
CONTENTS

ZAMIAST WPROWADZENIA ...
INSTEAD OF AN INTRODUCTION ...

John Peter Nicholson
Korozja i ochrona katodowa stali zbrojeniowej w betonowych obiektach budowlanych narażonych na odziaływania atmosferyczne
Corrosion and cathodic protection of reinforcing steel in atmospherically exposed concrete structures

Marek Wartecki, Paul Agnello
Doświadczenia w ochronie katodowej konstrukcji żelbetowych (prezentacja)
Cathodic protection of steel reinforced concrete. Concepts and case study

Witold Bogotko
Powstanie, rozwój i przyszłość krajowych tłoków do badania stalowych rurociągów
metodą in-line

Establishment, development and future national pistons for in-line testing of steel pipelines

Paweł Raczyński, Krzysztof Warnke
Diagnostyka stanu technicznego rurociągów stalowych z wykorzystaniem tłoków ultradźwiękowych wysokiej rozdzielczości
Diagnostics of steel pipelines with usage of the high definition ultrasonic intelligent pigs

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło
Obliczenia ochrony katodowej rurociągu pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim poziomie szczelności, realizowanej za pomocą anod galwanicznych
Calculation of galvanic anodes cathodic protection of an extra tight insulation coated pipeline

Wojciech Sokólski
Korozja rurociągów stalowych pod wpływem oddziaływań elektrycznych
Steel pipeline corrosion caused by electric interactions

Wiesław Solarz, Mikołaj Kościuk
Analiza oddziaływań przemiennoprądowych na wschodnim odcinku gazociągu tranzytowego Jamał - Europa
The alternating current impact analysis on the eastern section of the Transit Gas Pipeline Jamal - Europe

Maciej Malicki
Symulacja ograniczania oddziaływań elektroenergetycznych linii WN na rurociągi stalowe
Simulation of AC powerlines interference mitigation on steel pipelines

Mirosław Zielenkiewicz, Tomasz Maksimowicz, Marek Sekściński
Ocena zagrożenia piorunowego instalacji ochrony katodowej rurociągów gazowych
Lightning risk assessment for cathodic protection systems of gas pipelines

Jacek Kochanek, Artur Czekaj
Odwiert gazowy służący do podziemnego magazynowania gazu ziemnego - ochrona katodowa odwiertu
Borehole for underground natural gas storage - cathodic protection

Hanna Matus
Przypadek gazociągu w/c poddanego oddziaływaniom prądu przemiennego
The case of alternating current impact on high pressure pipelines

Jerzy Sibila
Ochrona katodowa orurowań odwiertów wydobywczych
Cathodic protection of steel well casings

Dariusz Pęciak
Zintegrowany system ochrony antykorozyjnej - narzędzie diagnostyczne do oceny stanu technicznego konstrukcji metalowych zakopanych w gruncie
Integrated corrosion protection system - diagnostic tool for evaluation of the technical condition of metal structures buried in the ground

Jacek Barański
Rejestratory mR4 i mR3p w pomiarach korozyjnych
Type mR4 & mR3p loggers in corrosion measurements

Wiesław Pieniążek
Odspojenie katodowe jako wskaźnik oceny współpracy powłoki z ochroną katodową. Wybrane zagadnienia
Cathodic disbondment as evaluation factor for cooperation of coating and cathodic protection. Selected problems

Józef Dąbrowski
Zastosowanie drenaży elektrycznych w polskich warunkach
The use of electric drainages in Polish conditions

SPIS UCZESTNIKÓW