Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

IX DOROCZNA KONFERENCJA
naukowo-techniczna

Annual Conference of Polish Corrosion Society

"WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE"

"State-of-the-Art Anticorrosion Technologies"
396th Event of European Federation of Corrosion

OSTRÓDA 22-24.04.2015 r.


SPIS REFERATÓW

Papers

Sesja: OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA / ELECTROCHEMIACAL PROTECTION

Wojciech Sokólski
Problemy normalizacji ochrony katodowej – przegląd aktualnych norm CATHODIC PROTECTION STANDARDISATION ISSUES - REVIEW OF CURRENT STANDARDS

Maciej Malicki
Nazewnictwo – nowe propozycje REVIEW OF TERMS APPLIED TO CATHODIC PROTECTION STANDARDS AND COMMON PRACTICE

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło
Wybrane, ciekawe przykłady z praktyki ochrony katodowej gazociągów SOME EXAMPLES FROM THE PRACTICE OF MEASURING THE CATHODIC PROTECTION

Hanna Matus
Doświadczenia w ochronie katodowej gazociągów równoległych EXPERIENCE IN CATHODIC PROTECTION OF PARALLEL GAS PIPELINES

Józef Dąbrowski
Anomalie w pomiarach konduktancji torowisk na podlewie betonowej CONDUCTANCE MEASUREMENTS ANOMALIES TRACKS ON WATERING CONCRETE

Jezmar Jankowski, Wojciech Sokólski
Wyniki pomiarów szybkości korozji ziemnej stali w pobliżu konstrukcji chronionych katodowo RESULTS OF CORROSION RATE MEASUREMENTS FOR STEEL IN SOIL IN VICINITY OF CATHODICALLY PROTECTED STRUCTURES

Sesja: INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA / INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Wojciech Sokólski
Aspekty korozyjne stosowanych metod zabezpieczania gruntu i wód podskórnych przed wyciekami paliw płynnych z naziemnych i podziemnych zbiorników stalowych CORROSION ASPECTS OF APPLIED SOIL AND SUBSOIL WATER PROTECTION METHODS AGAINST LIQUID FUEL LEAKS FROM GROUND-BASED AND UNDERGROUND STEEL TANKS

Organizator Konferencji
POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE
ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, www.psk.org.pl   konferencja@psk.org.pl
Sekretarz:  Urszula Paszek  sekretarz@psk.org.pl
Komitet Organizacyjny:
Agnieszka Królikowska, Urszula Paszek, Łukasz Augustyński, Aleksandra Baraniak, Wojciech Sokólski