XVI Krajowa Konferencja
Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej
XVI National Conference
Corrosion Measurements in Electrochemical Protection
17 - 19. 10. 2022 Hotel DOM ZDROJOWY RESORT & SPA Jastarnia, Poland


MATERIAŁY

Teksty nadesłane przez autorów - część przygotowanych do druku wg wytycznych,
pozostałe w formacie dowolnym


PROGRAM KONFERENCJI

1. Michał Gazda: Otwarcie Konferencji

2. Wojciech Sokólski PKEOpK- Historia Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją.

3. Roman Serwiński: Rozkład napięcia AC indukowanego wskutek oddziaływania napowietrznych linii wysokiego napięcia w nowym gazociągu. Porównanie danych obliczeniowych i powykonawczych na podstawie rzeczywistego gazociągu?.

4. Paweł Stochaj: Wybrane aspekty prawne i techniczne stosowania rur ochronnych.

5. Maciej Markiewicz, Hanna Matus: Ochrona przed korozją gazociągu w przewiercie kierowanym.

6. Elżbieta Skierska, Adam Muszyński: Proces certyfikacji personelu ochrony katodowej zgodnie z PN-EN ISO 15257 na terenie RP.

7. Dariusz Wilk: Problematyka doboru powłok ochrony przeciwkorozyjnej i powłok ochronnych w zależności od rodzaju izolacji fabrycznej, warunków aplikacji i eksploatacji rurociągu.

8. Tomasz Brodnicki: Proces kwalifikacji technologii łączenia kabli do ścianki gazociągu.

9. Grzegorz Świt: Identyfikacja i lokalizacja procesów destrukcyjnych w krytycznej infrastrukturze gazowej metodą emisji akustycznej.

10. Maciej Malicki, Krzysztof Chojan, Dominik Walkowiak: Aspekty formalno-prawne w procesie projektowania instalacji ochrony katodowej.

11. Marek Sekściński: Wytyczne projektowania układów uziomowych o małej rezystancji uziemienia .

12. Jerzy Mossakowski, Jerzy Sibila: Ograniczanie szkodliwego oddziaływania linii wysokiego napięcia na stalowe rurociągi. Studium przypadków.

13. Józef Dąbrowski: O korozji szyn w torowiskach zelektryfikowanych prądem stałym słów kilka.

14. Jacek Barański: Wybrane zagadnienia pomiarowe przy użyciu rejestratorów mR4 i wtyczek dedykowanych.

15. Adam Bok: Bierna ochrona katodowa rur stalowych - fabryczne izolacje antykorozyjne 3LPE, 3LPP oraz powłoki laminatowe.

16. Andrzej Rąpała: Kryteria akceptacji jakości powłok antykorozyjnych na naziemnych układach gazowych.

17. Miłosz Felsmann: Prawidłowa interpretacja różnic pomiędzy normami PN-EN 12068 oraz PN-EN ISO 21809-3 w zakresie doboru materiałów termokurczliwych.

18. Łukasz Sadowski, Jacek Kłodziński: Badania jakości powłok na podziemnych rurociągach wraz z oceną skuteczności działania ochrony katodowej w wykrytych defektach. Nowe urządzenia.

19. Marek Fiedorowicz: Potencjał załączeniowy - nowa odsłona??.

20. Andrzej Solich: Nowe produkty firmy ATLAS-SOLLICH ZSE. Rejestracja potencjału E=f(t) w stacjach Sollich 2100 CPS.

21. Krzysztof Kaczmarczyk: Typy napraw kompozytowych, istniejące dokumenty normatywne, usuwanie ulotów.