IV Krajowa Konferencja

Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej

IV National Conference

Corrosion Measurements in Electrochemical Protection

12-14.06. 1996 Jurata, Poland

MATERIAŁY

Proceedings

SPIS TREŚCI (CONTENTS)


ZAMIAST WPROWADZENIA... INSTEAD OF AN INTRODUCTION...

Referaty (Papers)

Romuald Juchniewicz, Wojciech Sokólski

Krytyczna analiza współczesnych technik monitorowania zagrozęnia korozyjnego rurociągów

Władysław Dziuba, Dąbrowski Józef

System rejestracji prądów błądzących w tunalach warszawskiego metra

Jerzy Kozłowski, Wojciech Machczyński

Przyczynek do interpretacji pomiaru potencjału konstrukcji w korelacyjnej technice pomiarowej

Frantisek Steiskal

Aktywna ochrona antykorozyjna na obszarach zabudowanych

Jezmar Jankowski, Jan Szukalski

Zastosowanie korozymetrii rezystancyjnej do pomiarów skuteczności ochrony katodowej konstrukcji podziemnych

Wojciech Sokólski

Metoda korelacyjna badania prądów błądzących. Piętnaście lat doświadczeń

Michał Jagiełło, Jacek Rozwadowski

Metoda przełączeniowao-wyłączeniowa określania potencjału wolnego od składowej IR

Jacek Rozwadowski, Wojciech Sokólski

Wykorzystanie metody pmiarów intensywnych do wyznaczania potencjału zespołu rurociagów

Paweł Sawczuk, Wojciech Sokólski

Komputerowy program do analizy pomiarów intenmsywnych na rurociągach podziemnych

Jacek Rozadowski

Wpływ gęstości pomiarów potencjału na ocenę skuteczności ochrony katodowej zespołu rurociagów

Krzysztof Dymarkowski, Andrzej Sollich

Pomiary pola elektrycznego w ocenie zagrożenia korozyjnego jednostek pływających

Jan Nowatkowski, Szczepan Malinowski, Aleksander Stankiewicz

Możliwości wykorzystania anod jako elektrod porównawczych w pomiarach polaryzacji konstrukcji chronionych katodowo

Roman Rogowski, Leon Pączek

Pomiary geoelektryczne i karotażowe oraz aktualne przepisy prawne stosowane przy wykonywaniu głębokich uziomów anodowych

Aleksandara Bieniecka, Wojciech Sokólski

Komputerowa baza eksploatacyjnych danych ochrony katodowej rurociągów

Vladimir Akuratny

Programowe systemy Koromer

Stefan Szpak

Zagrożenie stalowych rurociągów potencjałem ziemnozwarciowym uziemienia słupów linii o napięciu 110 kV i wyższym, w obszarach zbliżen do słupów

Władysław Bohdanowicz

Pomiary potencjału stali zbrojeniowej w betonie

Jan Cip

Cyfrowe systemy aktywnej ochrony antykorozyjnej

Wojciech Sokólski

Ocena efektów nieliniowych w pomiarach prądów błądzących metodą korelacyjną

Jerzy Kozłowski, Wojciech Machczyński

Mikroprocesorowa technika pomiarowa w ochronie elektrochemicznej

Wojciech Sokólski, Krzysztof Żakowski

Wpływ częstości odczytu mierzonych sygnałów na uzyskaną charakterystykę prądów błądących

Jacek Muth

Pomiary zagrożenia korozją elektrolityczną telekomunikacyjnych kabli dalekosiężnych wewnętrznej sieci łączności PKP

Marian Hanasz

Rozterki podczas pomiarów prądów błądzących


MATERIAŁY - CAŁY TOM