V Krajowa Konferencja

Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej

V National Conference

Corrosion Measurements in Electrochemical Protection

2-4. 06. 1998 Jurata, Poland

MATERIAŁY

Proceedings

SPIS TREŚCI (CONTENTS)


ZAMIAST WPROWADZENIA... INSTEAD OF AN INTRODUCTION...

Referaty (Papers)

Wojciech Sokólski

Aktualne problemy ochrony katodowej rurociągów

Władysław Dziuba, Dąbrowski Józef

Nietypowe obrazy korelacji e=f(u) przy badaniach prądów błądzących

Jerzy Kozłowski, Wojciech Machczyński

Układ zdalnego sterowania stacji ochrony katodowej dla potrzeb metody wyłączeniowej pomiaru potencjału

František Micko

Efektywna ocena skuteczności ochrony katodowej gazociągów stalowych

Kazimierz Darowicki, Joanna Majewska

Możliwości wykorzystania analizy harmonicznej do wyznaczania szybkości korozji

Jezmar Jankowski

Próby zastosowania pomiarów harmonicznych do kontroli szybkości korozji stali polaryzowanej katodowo

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło

Zagadnienie ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów izolowanych w świetle doświadczeń Pomorskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa

Jerzy Walaszkowski

Układy anodowe w ochronie katodowej zakopanych konstrukcji stalowych

František Stejskal

Wyniki aplikacji ciasno połączonych (sprzęgnionych) anod w Słowacji

Władysław Bohdanowicz

Ochrona katodowa zbrojenia betonu za pomocą warstwowej anody cynkowej

Maciej Markiewicz

Wykorzystanie typowej sondy pomiarowej do oceny zagrożenia korozyjnego rurociągów

Wojciech Sokólski, Krzysztof Żakowski

Omowy spadek potencjału konstrukcji podziemnych w strefach oddziaływania prądów błądzących

Jacek Barański

Rejestrator mR do pomiaru prądów błądzących

Marian Hanasz

Pomiary prądów błądzących za pomocą rejestratorów mR i programu mRgraph

Jerzy Kozłowski, Wojciech Machczyński

Mikroprocesorowy rejestrator dla potrzeb techniki antykorozyjnej

Marek Popczyk, Janusz Prusak, Waldemar Zając

Pomiary oporności układu: szyny tramwajowe-ziemia dla torów wykonanych w technologii płyt monolitycznych

Jacek Muth, Wojciech Sokólski

Eliminowanie prądów błądzących poprzez polaryzowane sekcjonowanie torów bocznicy kolejowej

Jacek Muth

Metoda pomiaru stopnia zagrożenia dalekosiężnych kabli teletechnicznych oraz skuteczności działania ich ochrony drenażowej w przedsiębiorstwie PKP

Witold Bogotko

Pomiary potencjałów w technice ochrony katodowej naziemnych stalowych zbiorników magazynowych

Jerzy Wiński

Praktyczne zastosowanie metody DCVG w badaniach stanu powłok izolacyjnych gazociągów

Krzysztof Dymarkowski

System zapewnienia jakości sposobem uwiarygodnienia laboratorium badawczego

Jan Nowatkowski, Szczepan Malinowski, Wojciech Sokólski, Aleksander Stankiewicz

Oznaczenia fizyko-chemiczne wody morskiej w celu oceny zagrożenia korozyjnego podwodnych konstrukcji stalowych

Ferenc Gajer

Nowa filozofia i praktyczne rozwiązania ochrony przeciwkorozyjnej

Bohumil Kucera

Ochrona przed prądami błądzącymi mostów w Republice Czeskiej


MATERIAŁY - CAŁY TOM