SPIS REFERATÓW
CONTENTS

ZAMIAST WPROWADZENIA ...

INSTEAD OF AN INTRODUCTION...

Marian Hanasz Trochę historii ochrony katodowej
A bit of history of cathodic protection

Wojciech Sokólski Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce
The role of the Polish Electrochemical Anticorrosion Protection Committee of SEP in development of cathodic protection technology in Poland

Marta Wojas, Magdalena Maj Program certyfikacji personelu ochrony katodowej wg normy PN-EN 15257:2008
Certification program of cathodic protection personnel according to PN-EN 15257:2008

Jan Číp Doświadczenia z certyfikacji
Certification experience

Robert A. Gummow Czy warto zawsze stosować anody magnezowe?
Why are you still using magnesium anodes?

Jerzy Sibila, Tomasz Jaroszewicz, Jerzy Mossakowski, Maciej Malicki Ograniczenie oddziaływania prądu przemiennego na gazociąg ułożony równolegle do linii wysokiego napięcia 400 kV i 220 kV
Mitigation of alternating current interference on gas pipeline parallel to 400 kV and 220 kV overhead lines

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło Ochrona katodowa podziemnych rurociągów pokrytych powłokami izolacyjnymi o wysokim poziomie szczelności - parametry elektryczne i aspekty ekonomiczne
Cathodic protection of underground pipelines covered with insulating coatings of high quality tightness: electrical parameters and economic aspects

Robert Ciupek Budowa systemu ochrony katodowej obiektu złożonego kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów - Międzychód - Grotów
Cathodic protection system construction of a complex object of the oil and gas mine Lubiatów - Międzychód - Grotów

Elizabeth Nicholson Dwie połowy całości: powłoki i ochrona katodowa Two halves of a whole: coatings and cathodic protection

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło Przypadek pewnego rurociągu pokrytego powłoką bitumiczną bardzo złej jakości
The case of the pipeline with very low quality bituminous coatings

Jacek Barański Cel pracy konstruktora – realizacja potrzeb użytkowników
The aim of a designer – fulfilling of user’s expectations

František Míčko Metoda korelacyjna jako integralna część pomiarów intensywnych
The correlation method as an integral part of intensive measurements

Hanna Matus Oddziaływanie prądów tellurycznych na rurociągi chronione katodowo
Interaction of telluric currents on pipelines with cathodic protection

Krzysztof Budnik, Piotr Czarnywojtek, Wojciech Machczyński Modelowanie oddziaływania linii elektroenergetycznych na rurociągi podziemne z uwzględnieniem modelu korozji przemiennoprądowej
Modeling of the inductive interference of power lines on underground pipelines with ac corrosion taking into account

Wojciech Sokólski, Paweł Sokólski Inteligentnie sterowany drenaż elektryczny
Intelligently controlled electric drainage

Jan Číp System Scada do ochrony katodowej
Scada system for cathodic protection

Tomasz Kaniak Aktywna ochrona okrętowych systemów wodnych przed korozją i porastaniem – przegląd problemów
Active protection of vessel sea systems against corrosion and fouling – problems overview

SPIS UCZESTNIKÓW