XIV Krajowa Konferencja
Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej
XIV National Conference
Corrosion Measurements in Electrochemical Protection
15-17. 06. 2016 Zamek Gniew, Poland

SPIS REFERATÓW
CONTENTS

ZAMIAST WPROWADZENIA ...
INSTEAD OF AN INTRODUCTION ...

Maciej Kalinowski
Elektrochemiczne aspekty korozji w defektach izolacji w przypadku ograniczonego dostępu tlenu
Electrochemical aspects of corrosion in isolation deffects in case of limited oxygen concentration

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło Wybrane aspekty dotyczące pomiarów rezystancji przejścia podziemnych rurociągów
Some aspects of the measurements of undreground pipeline to soil resistance

Jacek Barański Trudne pomiary mogą być łatwiejsze
Difficulties turn out to be piece of cake

Hanna Matus, Andrzej Kowalski Ochrona katodowa tłoczni gazu
Cathodic protection of a gas compressor station

Robert Ciupek Rurociągi preizolowane przesyłowe gazu ziemnego, ropy naftowej oraz płynów złożowych, a ochrona katodowa
Preinsulated pipelines for earth gas, crude oil and complex liquids and cathodic protection

Marcin Słaby Wypełnianie rur osłonowych masą izolacyjną
The issues of carrier pipe – casing pipe anticorrosion protection realized in casing filler technology

Roman Serwiński, Hanna Matus Problemy z oddziaływaniem linii energetycznych WN na gazociągi w dobrej izolacji
Problems with interaction of HV power lines on gas pipelines with good insulation

Jerzy Sibila, Jerzy Mossakowski, Jarosław Śmierzchalski Ochrona przed korozją przemiennoprądową - studium przypadku na podstawie doświadczeń terenowych
Protection against a.c. corrosion case – study on the basis of field experience

Mirosław Zielenkiewicz, Tomasz Maksimowicz Zabezpieczenia stacji ochrony katodowej i gazociągów przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych z uwzględnieniem ochrony przed korozją zmiennoprądową
The Protection of cathodic corrosion protection systems and pipelines against effects of lightning strikes Including protection against corrosion caused by induced currents

Jabbar Mirzoev, Sergey Mashurov, Jerzy Sibila Wykorzystanie połączonych metod DCVG/CIPS/MTM do oceny stanu gazociągu i jego powłoki
Using combined DCVG/CIPS/MTM survey to assess condition of pipeline and it’s insultion

Michał Nitschke, Violetta Felsmann Odspajanie katodowe materiałów izolacyjnych z klejem butylokauczukowym
Cathodic delamination of insulation materials with butyl-rubber adhesive

Jacek Barański, Jozef Dąbrowski O możliwości identyfikacji przewodów w słupku kontrolno-pomiarowym na rurociągu bez konieczności odkopywania
The possibility of identifying conductors in post measuerment on the pipeline without digging

Jezmar Jankowski, Wojciech Sokólski, Tomáš Kolek, Svatopluk Dorda Instalacja doświadczalna ochrony katodowej powierzchni wewnętrznej rurociągu wody chłodzącej DN1000 w hucie ARCELOR MITTAL Ostrava
Test installation for internal cathodic protection of DN1000 cooling water pipeline in ARCELOR MITTAL Ostrava

Bohumil Kučera, Jezmar Jankowski, Wojciech Sokólski Diagnostyka korozyjna stalowego zbrojenia konstrukcji żelbetowych w strefach oddziaływania prądów błądzących
Diagnosis of corrosion of the steel reinforcement of concrete structures in zones of influence of stray currents

Vladimir Radovanovic Application of ER probe in cathodic protection, TECHART solutions
Zastosowanie sondy ER w ochronie katodowej, rozwiązanie TECHART

Sylwester Jężak Iskierniki separacyjne Ex - nowe rozwiązania
EX separation spark gaps on pipelines with cathodic protection. underground or in an inspection box?

Maciej Malicki Nowe moduły telemetryczne dedykowane do zastosowań w ochronie katodowej
New telemetry modules dedicated for cathodic protection


SPIS UCZESTNIKÓW